På SOSU STV vurderes skolens og uddannelsernes kvalitet ud fra forskellige perspektiver, der tilsammen sætter fokus på det, der virker, og der hvor skolen skal sætte ind i forhold til trivsel og resultatforbedringer. Perspektiverne og vurderingerne kommer fra vores elever, kursister, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vi ønsker løbende viden om hvilke tiltag og hvilke undervisningsmetoder, der giver de bedste resultater og den største trivsel, så vi kan tilpasse os efter det. Derfor arbejder vi på at få opbygget et system for kvalitetsarbejdet, der kontinuerligt kan dokumentere vores arbejde med at udvikle kvaliteten.

Du kan læse om skolens kvalitetssystem nedenfor.

Kvalitetssystemet på SOSU STV er opbygget med udgangspunkt i Undervisningens faglige kvalitet, Elevernes trivsel og arbejdsmiljø og det Interne organisatoriske kvalitetsarbejde.

Herudover arbejder skolen med en procedure for dataindsamlingen og en procedure og årshjul for selvevaluering, som findes nede i teksten.  Disse angiver tilsammen systemet for, hvorledes skolen igennem et år arbejder med indsamling, behandling (evaluering) og indsatser i forhold til det samlede kvalitetsarbejde. 

Undervisningens faglige kvalitet:

 • Elevtrivselsundersøgelse
 • Holdevaluering grunduddannelse
 • Holdevaluering af efter-/videreuddannelse
 • Frafald/gennemførsel
 • Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 

Elevernes trivsel og arbejdsmiljø:

 • Elevtrivselsundersøgelse
 • Undervisningsmiljøvurdering
 • Elevarbejdsmiljø
 • Frafald/gennemførelse

Intern organisatorisk:

 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 
 • Arbejdspladsvurdering (APV)

Procedure for informationsindsamling

Procedure for selvevaluering

SOSU STV uddanner og videreuddanner elever og kursister til kvalificerede og efterspurgte medarbejdere inden for pleje, sundhed og pædagogik - målrettet og i samarbejde med de offentlige og private velfærdsområder.

SOSU STV ønsker at være kendt og anerkendt som en bevægelig og bæredygtig uddannelsesinstitution, der gennem faglighed og fællesskab sætter varige spor i vores omverden.

Undervisningen udspringer af det fælles pædagogiske didaktiske grundlag, der på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse.

Læs skolens fælles pædagogisk didaktisk grundlag her.

Resultaterne af den løbende informationsindsamling samles for et kalenderår og gennemgås af chef- og ledergruppen. Den løbende informationsindsamling omfatter blandt andet opgørelser over optag, frafald og gennemførelse, samt resultater af holdevalueringer og kursusevalueringer. 

Lærere, elever og lokale uddannelsesudvalg inddrages i selvevalueringen. Dette sker på pædagogiske dage, i medarbejderudvalg, på fastlagte elevsamlinger og på møder med LUU.

Ved den årlige selvevaluering udvælges mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning. Selvevalueringen har i forlængelse af ovenstående fokus på optag, frafald, trivsel og gennemførelse.

Selvevalueringen resulterer i udarbejdelsen af en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen. 

Indtil 2019 har SOSU STV praktiseret at arbejde med en samlet handlingsplan for øget gennemførsel, der samler frafaldsanalyser og tiltag på samtlige af skolens områder. I selvevalueringen for 2020 samles data ligeledes for frafald, gennemførsel, trivsel og tilfredshed for at udvælge et indsatsområde. Som særligt indsatsområde for 2020 har skolen valgt at arbejde målrettet med implementeringen af midtvejsevalueringer i forbindelse med elevernes skoleperioder, der har en varighed på over 10 uger.  

Selvevaluering 2023

Selvevaluering 2022

Selvevaluering 2021

Opfølgning - selvevaluering (2022)

Opfølgning - selvevaluering (2020)

Skolens elevtrivselsundersøgelse og virksomhedstilfredshedsundersøgelse gennemføres hvert år.

Formålet med undersøgelserne er at sikre, at ressourcer anvendes effektivt på skolen, sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende og skabe dialog om trivsel, udvikling og læring i organisationen og sammen med vores samarbejdspartnene.  

Elevtrivselsundersøgelser (ETU)

Elevtrivselsundersøgelse 2022

Elevtrivselsundersøgelse 2021

Elevtrivselsundersøgelse 2020

Virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU)

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2022

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2021

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2020

Nøgletallene som findes herunder er et led i skolens kvalitetsarbejde og løbende informationsindsamling, der hjælper os med at holde øje med optag, frafald og trivsel.

Søgning med EUD som 1. prioritet 

Frafald på grundforløb 1

Frafald på grundforløb 2

Frafald på hovedforløb

Frafald i overgang mellem GF2 til hovedforløb

Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

 

Trivselsindikatorer Læringsmiljø (se under punktet Trivsel og tilfredshed, ETU)

Trivselsindikatorer Velbefindende (se under punktet Trivsel og tilfredshed, ETU)

FRAFALDSANALYSE

Analyserne viser frafald på social- og sundhedsuddannelserne på grundforløb 2, i overgangen mellem grund- og hovedforløb og på hovedforløb. Nedenstående er SOSU STV’s egne tal for frafald og fastholdelse.

Skolens egne analyser udspringer af et samarbejde på tværs af SOSU skolerne i Region Midt. Rapporten for SOSU skolerne i Region Midt vil blive tilgængelig senere på året.

Frafaldsanalyse 2019

Frafaldsanalyse 2018

 

Undervisningsmiljøvurdering generelt

Undervisningsmiljøvurdering 2021

{slider=Handlingsplan for øget gennemførsel}

I flere år har skolen arbejdet med Handlingsplan for øget gennemførsel som overordnet ramme for skolens kvalitetsarbejde. Fra 2020 er skolen overgået til et nyt system og styringsredskab for kvalitetsarbejdet. Systemet er endnu under udvikling.

Herunder kan du finde de seneste års handlingsplaner:

Handlingsplan for øget gennemførsel 2019

Handlingsplan for øget gennemførsel 2018

Handlingsplan for øget gennemførsel 2017

Herunder er der links til resultater fra de målinger, der sker af deltagernes tilfredshed med arbejdsmarkedsuddannelserne på SOSU-STV.

Der linkes til siden Viskvalitet.dk, hvor resultatoversigterne viser evalueringssvar fra deltagere på de spørgsmål, der er fælles for alle uddannelser under tilfredshedsmålingerne.

På den åbnede side vil der kunne hentes flere evalueringsdata – både fra SOSU-STV og alle andre arbejdsmarkedsuddannelser.

2022
2021
2020
2019
2018