Har du spørgsmål til vores kursusudbud og nedenstående praktiske oplysninger er du altid velkommen til at kontakte os.

AMU-uddannelse er udviklet for kortuddannede, dvs. ikke-faglærte og faglærte. Andre som har en videregående uddannelse kan deltage mod betaling, med mindre de ikke har brugt den videregående uddannelse de sidste fem år.

Udbuddet på Social- og Sundhedsskolen STV henvender sig særligt til personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med sundhed, omsorg, pleje eller pædagogisk arbejde.

Tilmelding foregår via portalen www.voksenuddannelse.dk eller via skolens hjemmeside https://www.sosu-stv.dk/efteruddannelse/aktuelle-kurser  

Medarbejdere med løn under kurset

Får du løn under kurset, skal virksomheden tilmelde dig med virksomhedens NemID.

 

Medarbejdere uden løn under kurset

Får du ikke løn under kurset, kan du selv tilmelde dig med dit NemID.

Vær opmærksomhed på, at tilmeldinger uden navngivelse kun bliver registreret som en reservation; ikke som en endelig tilmelding. Reservationen er til rådighed i to uger fra oprettelsen. Har du mod forventning ikke navngivet pladsen med et korrekt CPR-nummer, bliver reservationen annulleret.

 

Tilmeldingsfrister

Tilmeldingsfristerne ud for de enkelte kurser bedes overholdt. Ved tilmeldingsfristen tager skolen stilling til kursets afholdelse i forhold til antal tilmeldte på kurset. Vi optager efter "først til mølle" princippet. Du modtager yderligere information i e-Boks ca. to uger før kursusstart. 

 

Hvor mange deltagere, for at kurset gennemføres?

Der skal som udgangspunkt være minimum 22 deltagere, for at et kursus bliver gennemført.

IKV-programmet giver den enkelte IKV-deltager mulighed for at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer - uanset hvor og hvordan de er erhvervet.

De kompetencer, en IKV-deltager kan få vurderet og anerkendt ved at gennemføre en IKV, svarer til de kompetencer, der beskrives i de centralt godkendte mål for arbejdsmarkedsuddannelser eller for enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Formålet med IKV er at undgå, at en person bruger tid på at uddanne sig i noget, vedkommende allerede kan i forvejen for i stedet at bygge videre og lære nyt.

Et uddannelsessted kan gennemføre IKV i forhold til AMU/enkeltfag, der er tilkoblet de fælles kompetencebeskrivelser, som uddannelsesstedet er godkendt til at udbyde.

En individuel kompetencevurdering kan vare indtil fem dage.

Uddannelsesstedet anerkender en deltagers realkompetencer på baggrund af et individuelt tilrettelagt vurderingsforløb, hvor deltageren får mulighed for at demonstrere sine realkompetencer inden for det ønskede kompetenceområde.

Uddannelsesstedet kan udstede dokumentation for anerkendte kompetencer i form af:

  • AMU-uddannelsesbevis, når uddannelsesstedet vurderer, at deltageren har kompetencer, der svarer til et helt godkendt handlingsorienteret uddannelsesmål tilkoblet en fælles kompetencebeskrivelse.
  • AMU-kompetencebevis, når uddannelsesstedet vurderer, at deltageren har kompetencer, der svarer til dele af et godkendt handlingsorienteret uddannelsesmål tilkoblet en fælles kompetencebeskrivelse.

Kontakt skolen for yderligere vejledning eller tidsbestilling til en IKV.

For personer i målgruppen kan der udbetales tilskud på op til 500 kr. pr. døgn.

Det kræver, at du kan dokumentere dine udgifter, og at du har en samlet transport på 120 km. fra din bopæl og retur. Der udbetales kun mellem kursusdage, med mindre det kan dokumenteres, at det er uforholdsmæssigt byrdefuldt for dig at rejse til undervisningsstedet på selve undervisningsdagen. Overnatning i egen campingvogn eller sommerbolig udløser ikke tilskud.

Det er muligt for arbejdsgiveren at lave en aftale med skolen om at betale for tompladser, så kurset gennemføres, selvom der reelt er for få tilmeldte.

Fra 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med en prøve. Prøven skal bestås for, at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøven ikke bestås, er det muligt at opnå et deltagerbevis eller gå til omprøve. 

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er automatisk tilmeldt prøven.   

Prøven afholdes fortrinsvist på uddannelsens sidste dag, med mindre der informeres om andet på uddannelsens første dag. 

Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag. Deltageren oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag samt evt. særlige prøvevilkår.  

Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven med mindre andet oplyses på uddannelsens første dag.   

Deltageren har ret til én omprøve ved ikke-bestået bedømmelse. 

Deltageren kan klage over prøven. Klager over forhold ved prøven indgives individuelt af deltageren til SOSU-STV. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse.  

Yderligere information om prøver i AMU fremgår af ministeriets hjemmeside.

Alle deltagere på AMU-uddannelser tilbyde en afklaring af deres læsefærdigheder.

Afklaringen foregår i forbindelse med AMU-uddannelsen på en PC og tager ca. ½ time. Efterfølgende får hver deltager en individuel tilbagemelding.

Samtalen har fokus på, hvorvidt den enkelte kan have fordel af at deltage i efterfølgende FVU - Forberedende Voksen Undervisning eller ordblinde undervisning.

Social- og Sundhedsskolen samarbejder med VUC, der tilbyder FVU og ordblinde undervisningen. Vi henviser kun kursister til VUC efter aftale med den enkelte.

Ønsker I som virksomhed at høre mere om læseafklaringen, så kontakt skolen.

Når du har gennemført en AMU-uddannelse og bestået prøven, modtager du automatisk et AMU-bevis i din e-Boks.

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du eller din medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.

Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du eller din medarbejder har til transport til og fra uddannelse. Der er ikke tale om fuld dækning, men et tilskud.

Læs mere om VEU-godtgørelse og befordringstilskud