Pædagogisk didaktisk grundlag (Kort udgave)

I mødet med skolens elever og kursister (efterfølgende benævnes kursister også elever) har vi fokus på at sætte bæredygtige spor i menneskers liv. Vi ønsker at bibringe vores elever og det omgivende samfund et langtidsholdbart tilbud om uddannelse, som både er til gavn og glæde for den enkelte elev og for det velfærdssamfund, vi er en del af.

Vi vil efterlade faglige og professionelle indtryk og aftryk hos skolens elever, så de rustes til at løse velfærdsopgaver med høj kvalitet og på et solidt etisk fundament.Denne ambition ønsker vi at indfri ved at arbejde ud fra et pædagogisk og didaktisk grundlag, som sætter retningen inden for fem vigtige områder.

 

Faglig identitet og karakterdannelse

Faglig identitet og karakterdannelse henviser til elevernes udvikling af gode sociale kompetencer, etisk dømmekraft, evne til refleksion og en sund arbejdskultur, som er præget af ansvarlighed og vilje til samarbejde, samt en stærk faglig stolthed. Skolen skal hjælpe eleven til at kunne agere personligt og professionelt i mødet med borgeren og i samarbejdet med kolleger og samarbejdspartnere.

 

Undervisning og læring

Undervisning og læring henviser til, at skolen danner fællesskaber med fokus på facilitering af læreprocesser, hvor eleverne oplever en relevant, differentieret, helhedsorienteret og vedkommende undervisning præget af feedbackkultur.

Det enkelte menneske skaber mening gennem interaktion i fællesskaber og i samspil med omgivelserne. Elevens læring ses som en aktiv proces, hvor eleven arbejder med stoffet.

Med afsæt i det lærende fællesskab samarbejder underviserne om planlægning og gennemførelse af undervisningen. Der sker en løbende evaluering af undervisningen og vejledningen.

 

Motivation og trivsel

I mødet mellem mennesker bevæger og bevæges vi. Skal vi sætte spor, må vi skabe en bevægelse hos hinanden. Skolen er derfor optaget af relationskompetence.

Underviserens klasserumsledelse er af afgørende betydning for de indbyrdes relationer, og for elevens motivation for læring, elevens trivsel og elevens udbytte af undervisningen. Underviseren skal evne at vise omsorg ved at etablere, fastholde og gennemføre en anerkendende og udviklingsstøttende kontakt, og ud fra denne kontakt tage ansvaret for at skabe et lærende og dannende samspil.

Samtidig skal eleverne kende og respektere normerne og kulturen på skolen, herunder spillereglerne for omgangen med hinanden.

Elevfællesskaber skabes og vedligeholdes af eleverne selv, men skal understøttes af skolen.

 

Kobling på praksis

Undervisningen skal tage udgangspunkt i den kommunale og regionale praksis, som eleven vil møde i udøvelsen af faget. Elevernes og undervisernes egne praksiserfaringer og fortællinger inddrages i undervisningen. Derved bliver undervisningen relevant og nærværende, og kan gøre en forskel for elevernes faglige og personlige udvikling.

Undervisningen tager afsæt i de tværfaglige fællesskaber, der samarbejder i praksis. Tilgangen er helhedsorienteret. Hvor det er muligt, tilrettelægges undervisningen derfor i form af tværfaglige læringsforløb med henblik på at øge understøttelsen af koblingen til praksis.

Skolen arbejder med simulationsbaseret undervisning og færdighedstræning. Der tages udgangspunkt i scenarier og situationer, der er så tæt på virkelighedens verden som muligt.

 

Nysgerrighed og kreativitet

SOSU-STV vil stimulere og understøtte elevernes nysgerrighed og ønske om at gå på opdagelse i det professionelle fagområde.

Undervisningen skal give eleverne kompetencer, kreativitet og mod, så de både kan følge med og bidrage til videreudviklingen af fag og fagområder.

SOSU-STV vil være med i front i afprøvningen og anvendelsen af digitale og teknologiske redskaber. Det gælder det pædagogisk og didaktiske arbejde, samt udvikling af digitale og teknologiske løsninger i det fagprofessionelle arbejde. 

 

Pædagogisk didaktisk grundlag SOSU-STV