Fra 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med en prøve. Prøven skal bestås for, at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøven ikke bestås, er det muligt at opnå et deltagerbevis eller gå til omprøve. 

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er automatisk tilmeldt prøven.   

Prøven afholdes fortrinsvist på uddannelsens sidste dag, med mindre der informeres om andet på uddannelsens første dag. 

Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag. Deltageren oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag samt evt. særlige prøvevilkår.  

Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven med mindre andet oplyses på uddannelsens første dag.   

Deltageren har ret til én omprøve ved ikke-bestået bedømmelse. 

 Deltageren kan klage over prøven. Klager over forhold ved prøven indgives individuelt af deltageren til SOSU-STV. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse.  

Yderligere information om prøver i AMU fremgår af ministeriets hjemmeside.