Projektets aktiviteter tager udgangspunkt i gennemførslen af det digitalt læringsforløb Borger med livsstilssygdom på hjælper-uddannelsen. To undervisere varetager undervisningen – på skolens kaldes det et læringsforløb.

For at kunne beskrive hvori de konkrete aktiviteter eller aktioner tager afsæt, er opbygningen af et læringsforløb på Moodle (skolens digitale læringsplatform) beskrevet i det nedenstående:

Undervisningen på skolens forskellige uddannelsestrin er bygget op i læringsforløb, hvor hvert læringsforløb er inddelt i temaer.

Under læringsforløbet får eleverne mulighed for at arbejde med de forskellige temaer ud fra elevernes faglige forudsætninger såvel som deres læringsstrategier. Læringsforløbene tager afsæt i skolens pædagogiske indsatser, som bl.a. er kendetegnet ved undervisningsdifferentiering, praksislæring og læringsmålstyret undervisning.

Læringsforløbene er opbygget med en indledning, hvor der i udgangspunktet skabes en nær sammenhæng med den praksis, eleverne møder i praktikken. Praksisnærheden kan være i form af et ”preview”, som kan være en kort film om emnet. Dernæst vil elevener skulle forholde sig til de fag- og kompetencemål, som eleverne skal arbejde med i forløbet. Disse mål gøres yderligere konkrete for eleven i form af tydelige læringsmål, som eleven skal indfri og afkrydse.

Eleverne vil bl.a. have mulighed for at arbejde med en quiz om emnet. Dette kan ske i form af en præ-test og post-test, så eleverne har mulighed for at se deres eget læringsudbytte ved afslutningen af forløbet.

Opgaver, værktøjer og materialer der er udarbejdet i forbindelse med læringsforløbet finder eleverne på Moodle (den digitale platform/skolens digitale curriculum). På siden findes ligeledes en statusbarre, der angiver hvor langt eleverne er kommet med eksempelvis svar på opgaver (læringsudbytte) i forhold til læringsforløbet. Dette giver eleverne samt underviserne mulighed for skabe klarhed over elevernes læring undervejs.

I forhold til det konkrete læringsforløb er følgende it-understøttende elementer blevet anvendt:

SCRUM: Eleverne mødes og samler op på dagen (kan også være efter to dage) – og på dagens læring. Til opsamlingen anvendes et digitalt scrumboard, der giver eleverne et fælles oversigt over hvor langt i er processen for at nå i mål.

Til formålet er et digitalt scrumboard ikke altafgørende, men det er skolens erfaring, at eleverne motiveres til at anvende digitaliserede løsninger til at komme videre med de opgaver, der ligger i et læringsforløb, når også underviserne bruger det. Dertil gør det digitaliserede scrumboard det nemmere at udvide, rette eller føre til.

Hertil giver brugen af scrumboards underviserne mulighed for at samle holdet og skabe overblik. Ofte sidder eleverne individuelt eller i mindre grupper og arbejder med forløbene.

I forhold til undervisningsdifferentieringsdelen er følgende it-understøttende værktøjer blevet anvendt:

Quizzer, Thinglink (værktøj, som giver mulighed for at gøre et billede interaktivt. Her kan bruges video, billeder og lyd, som der sættes forklaringer og lign. ind på ved hjælp af trykfølsomme områder på f.eks. billedet) og easel.ly (website, hvor eleverne kan udvikle og dele visuelle ideer til løsning af en opgave).