Godt på vej til SOSU - for flersprogede

AMU nummer: 40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

Beskrivelse:
Deltagerne kan på et introducerende, eventuelt grundlæggende niveau anvende branchens/jobområdets almindeligt benyttede arbejdsmetoder- og teknikker, materialer, værktøjer, maskiner og udstyr. Deltagerne kan udføre deres arbejdsfunktioner under hensyn til de arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige krav, som er gældende inden for branchen. Deltagerne opnår bl.a. indsigt i branchens beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, udviklingen i kvalifikationskrav, forskellige typer arbejdspladser, jobfunktioner og måder at organisere arbejdet på. De har desuden fået et grundlag for at kunne tage stilling til eventuel videre uddannelse og jobmuligheder inden for branchen. Deltagernes flerkulturelle kompetencer i forhold til arbejdslivet styrkes. Uddannelsen tilpasses den branche, den udbydes i forhold til. Den vil ofte blive kombineret med en af AMU´s uddannelser i dansk som andetsprog.

Formål:
Uddannelsen sigter mod, at deltagerne, der har dansk som andetsprog, bliver introduceret til at arbejde inden for en branche. De kan varetage enkelte jobfunktioner og har kendskab til det danske arbejdsmarked og f.eks. arbejdspladskultur.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som har eller søger arbejde inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.


AMU nummer: 45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

Beskrivelse:
Deltagerne har et relativt godt kendskab til relevant specifikt fagsprog og kan anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt og skriftligt om fagområdets centrale begreber, fx materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser. Deltagerne har et relativt godt kendskab til alment fagsprog og kan anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt og skriftligt om almene processer, handlinger, tilstande og egenskaber inden for fagområdet. Heri indgår anvendelse af relevante begreber inden for regning, matematik, naturfag samt forskellige afbildningsformer. Deltagerne har et relativt godt kendskab til det danske sprogs grammatik og kan gøre brug heraf i den faglige og almene kommunikation. Deltagerne kan relativt selvstændigt kommunikere på dansk om planlægning og udførelse af arbejdsprocesser, og de kan søge og formidle relevant information, blandt andet ved hjælp af IT. Deltagerne kan anvende deres flerkulturelle kompetencer til at handle relevant i forhold til det danske arbejdsmarked og branchens arbejdspladskultur. Deltagerne har et alment kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem og kan indgå aktivt i job og eventuel yderligere uddannelse.   Uddannelsen er for personer, der har dansksproglige forudsætninger svarende til, at de har gennemført det meste af Danskuddannelse 2, evt. bestået "Prøve i Dansk 2", jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. På det almene niveau har deltagerne et relativt bredt ordforråd, og deres mundtlige og skriftlige kommunikation er præget af en vis grad af kompleksitet og korrekthed i dagligdags kommunikationssituationer.   De sproglige færdigheder, der lægges vægt på i denne arbejdsmarkedsuddannelse, er primært at lytte, tale, læse og i nogen grad at skrive.

Formål:
1. Er du blevet bedre til at forstå, når der tales om faglige emner på dansk?2. Er du blevet bedre til at læse faglige tekster på dansk?3. Er du blevet bedre til at tale med andre om faglige emner på dansk?4. Er du blevet bedre til at tale med andre om almindelige emner i hverdagen på dansk?5. Har du fået større viden om arbejdsmarkedet og dine muligheder for efter- og videreuddannelse i Danmark?

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.


AMU nummer: 45347

Grundlæggende faglig matematik

Beskrivelse:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for faglig matematik og geometri med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kender geometriske figurer og kan beregne for eksempel areal og rumfang. Endvidere kan deltageren aflæse forskellige diagrammer som kurve-, søjle- og kassediagrammer. Endelig kan deltageren anvende formler og beregne simple ligninger og kender til præfikser i forbindelse med enheder, samt til potenser.

Formål:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig matematik med henblik på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.

Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i grundlæggende faglig matematik til brug i arbejdet eller deltagelse i f.eks. AMU.


AMU nummer: 45215

Grundlæggende faglig regning

Beskrivelse:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kan anvende de fire regningsarter: plus, minus, gange og dividere og kan anvende regningsarterne såvel ved overslagsregning som ved brug af lommeregner og computer. Endvidere kan deltageren regne med procenter, promiller og brøker samt anvende forholdsregning.

Formål:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning med henblik på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.

Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i grundlæggende faglig regning til brug i arbejdet eller deltagelse i f.eks. AMU.


AMU nummer: 48096

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Beskrivelse:
Deltageren kan forebygge smittespredning på institutioner og i den enkelte borgers hjem i socialt og pædagogisk arbejde. På baggrund af viden om hygiejniske principper, smittemåder, smitteveje og afbrydelse af smitteveje, kan deltageren anvende generelle smitteforebyggende forholdsregler, herunder udføre korrekt håndhygiejne samt anvende de mest kendte desinfektionsmidler. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt på baggrund af kendskab til de mest almindelige infektioner og smitsomme sygdomme, herunder multiresistente bakterier. Eksempelvis kan deltageren anvende værnemidler og isolationsregime, ligesom deltageren opnår en forståelse for, hvornår det er relevant at behandle med antibiotika.Deltageren kan forholde sig til de dilemmaer, de smitteforebyggende forholdsregler giver i hverdagen. Deltageren kan ligeledes videregive viden om de hygiejniske forholdsregler på arbejdspladsen til nyt personale og praktikanter, samt gøre opmærksom på, at god hygiejne er en naturlig del af arbejdet.

Formål:
Deltageren kan, på baggrund af den tilførte viden om hvordan og hvorfor de hygiejniske principper skal bruges i dagligdagen, være med til at afbryde smitteveje, såvel på institutionerne som i den enkelte borgers eget hjem.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige og private serviceydelser inden for såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område


AMU nummer: 45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

Beskrivelse:
Deltagerne kan anvende et alment og specifikt fagsprog, der er tilstrækkeligt til, at de kan nå målene i den eller de arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag, udbudt under en fælles kompetencebeskrivelse, som fagunderstøttende dansk som andetsprog skal supplere. Deltagerne kan kommunikere om værktøj, udstyr, materialer, arbejdsprocesser og andre forhold, der er centrale for de jobfunktioner, som uddannelsen sigter mod, at deltageren kan varetage.   Uddannelsen er for personer med dansksproglige forudsætninger, der som minimum svarer til en bestået ¿Prøve i dansk 1¿, jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. eller tilsvarende.   De sprogbehov, der opstår i den konkrete faglige kontekst, afgør hvilke mundtlige og skriftlige færdigheder, der primært lægges vægt på i undervisningen.    Uddannelsen kan ikke udbydes enkeltstående. Den kan kun udbydes som en del af et særligt uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere.   Varigheden kan afkortes efter behov.  

Formål:
Fagunderstøttende dansk som andetsprog har til formål at støtte tosprogede deltagere i at gennemføre arbejdsmarkedsuddannelse. Uddannelsen kan kun tilbydes sammen med anden arbejdsmarkedsuddannelse.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.


AMU nummer: 48596

Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)

Beskrivelse:
Efter gennemført kursus har du: · Viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden. · Viden om opbygningen af arbejdsmiljøsikkerhed på arbejdspladsen. · Viden om hvordan arbejdsskader anmeldes, herunder krav til dokumentation og Arbejdstilsynets håndtering af anmeldelsen. Efter gennemført kursus kan du:· Foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job. · Inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen. · Anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. · Forstå at handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde. · Forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning. · Indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BFA. · Kommunikere med fagspecifikke termer om korrekt værktøj, udstyr, materialer og bevægemønstre i forhold til gode ergonomiske arbejdsprocesser, der er centrale for de jobfunktioner som arbejdet indeholder.

Formål:
På dette kursus lærer du at variere dine arbejdsstillinger og dermed undgå nedslidning. Du lærer også at kommunikere om ergonomi og arbejdsprocesser. Endeligt lærer du om den danske model for arbejdsmiljø og hvordan man anmelder arbejdsskader.

Målgruppe:
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte personer, med dansk som andetsprog.


Kviknummer:
787409GPV2420

Adresse:
Gråbrødre Kirke Str. 5
8800 Viborg

Kontaktperson:
Kate Jespersen
Tel: 89124404

Startdato:
05-08-2024

Varighed:
100 dage

Min. antal deltagere:
18

Antal ledige pladser:
1

Max. antal deltagere:
20

Dage for afholdelse:
05-08-2024
06-08-2024
12-08-2024
14-08-2024
16-08-2024
19-08-2024
22-08-2024 - 23-08-2024
29-08-2024 - 30-08-2024
04-09-2024 - 09-09-2024
12-09-2024 - 13-09-2024
16-09-2024
18-09-2024
23-09-2024
25-09-2024
27-09-2024
14-10-2024
21-10-2024
30-10-2024
01-11-2024 - 04-11-2024
07-11-2024 - 08-11-2024
13-11-2024 - 14-11-2024
20-11-2024
05-12-2024 - 09-12-2024
12-12-2024 - 13-12-2024
06-01-2025
10-01-2025 - 14-01-2025
06-08-2024
07-08-2024 - 09-08-2024
12-08-2024
13-08-2024
14-08-2024
15-08-2024
16-08-2024
20-08-2024 - 21-08-2024
26-08-2024 - 28-08-2024
02-09-2024 - 03-09-2024
10-09-2024 - 11-09-2024
12-09-2024 - 13-09-2024
17-09-2024
19-09-2024 - 20-09-2024
24-09-2024
26-09-2024
15-10-2024
17-10-2024 - 18-10-2024
22-10-2024
24-10-2024 - 25-10-2024
29-10-2024
31-10-2024
05-11-2024
12-11-2024
15-11-2024 - 19-11-2024
21-11-2024 - 22-11-2024
27-11-2024 - 29-11-2024
16-10-2024
23-10-2024
28-10-2024
06-11-2024
11-11-2024
25-11-2024 - 26-11-2024
02-12-2024 - 04-12-2024
10-12-2024 - 11-12-2024
19-12-2024 - 20-12-2024
07-01-2025 - 09-01-2025
16-12-2024 - 18-12-2024

Sidste tilmelding:
12-06-2024

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 89124404.