Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Borgere med komplekse psykiske vanskeligheder

AMU nummer: 48216

Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidels

Beskrivelse:
- Deltageren kan, i det socialpædagogiske samarbejde med borgeren med kognitiv funktionsnedsættelse og en psykisk lidelse som tillæg, skabe en trivselsfremmende hverdag på en respektfuld måde, hvor borgeren støttes og hjælpes til at anvende egne ressourcer. - Deltageren kan gennem relationsarbejde bidrage til udvikling af den enkelte borgers handlemuligheder, herunder støtte borgeren i mødet med nye oplevelser, læring og personlige valg i hverdagen. Deltageren kan på denne baggrund, med borgerens accept, indgå i relevant pårørendearbejde.- På baggrund af viden om psykiske lidelsers fremtrædelsesformer og kendskab til den enkelte borger, herunder funktionsnedsættelsen, kan deltageren genkende tegn på psykisk lidelse hos borgeren og reagere afstemt i forhold hertil. - Deltageren kan i samarbejde med borgeren dokumentere og videregive egne iagttagelser til kollegaer og andre faggrupper.

Formål:
Du får på denne uddannelse viden om psykiske lidelsers fremtrædelsesformer hos borgere, der har en kognitiv funktionsnedsættelse. Du lærer at iagttage og handle på tegn på psykiske lidelser, ligesom du lærer at dokumentere, videregive og samarbejde i forhold til dette. Efter uddannelsen vil du gennem relationsarbejdet med borgeren kunne handle trivselsfremmende.

Målgruppe:
Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, pædagogiske assistenter og medhjælpere, social- og sundhedshjælpere og - assistenter m.fl.


AMU nummer: 44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Beskrivelse:
Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne. Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Formål:
Efter uddannelsen kan du anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i hjernens funktioner og sanseintegration. Du lærer at tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde samt at reflektere over betydningen af din egen adfærd i samspillet.

Målgruppe:
Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demens. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.


AMU nummer: 48703

Deeskalerende kommunikation

Beskrivelse:
Deltageren har viden om deeskalerende kommunikation og kan ud fra en relations- og individorienteret tilgang i arbejdet med borgere med sindslidelser: - vurdere behovet for deeskalerende kommunikation med henblik på nedbringelse af tvang- forebygge konflikter eller risiko for eskalering i konfliktfyldte situationer ved at anvende deeskalerende kommunikation Deltageren kender de kommunikative deeskalerende teknikker og har trænet anvendelsen af disse.

Formål:
Deltageren får viden om deeskalerende kommunikation i arbejdet med borgere med sindslidelser, således at deltageren kan bidrage til at forebygge og nedtrappe konflikter og dermed medvirke til nedbringelse af tvang. Deltageren bliver endvidere trænet i at anvende deeskalerende kommunikationsteknikker.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter der arbejder med borgere med sindslidelser indenfor behandlingspsykiatri, socialpsykiatri, ældrepleje og lignende.


Kviknummer:
787409amrt2214

Adresse:
Prins Burisvej 2
7770 Vestervig

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
27-09-2022

Varighed:
8 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
1

Max. antal deltagere:
27

Dage for afholdelse:
13-09-2022 - 14-09-2022
27-09-2022
28-09-2022 - 29-09-2022
25-10-2022
26-10-2022 - 27-10-2022

Sidste tilmelding:
11-09-2022

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.