Arbejdet med børn med fysiske handicap

  • Info
Fagnummer: 40954

Beskrivelse

Deltageren kan indgå i arbejdet med børn med fysiske handicap i dagtilbud, SFO og skole og understøtte en respektfuld pædagogisk praksis, der tager hensyn til barnets særlige udfordringer. Deltageren arbejder på baggrund af kendskab til de mest almindelige former for fysisk handicap samt relevant lovgivning og dens værdigrundlag. Deltageren kan hjælpe barnet til at forfølge egne ønsker og behov under hensyntagen til og med respekt for barnets selvbestemmelse og relationsdannelse. I det arbejde kan deltageren bidrage til at planlægge og gennemføre aktiviteter i samarbejde med barnet, der muliggør barnets deltagelse i børnefællesskabet. Desuden kan deltageren bistå barnet i praktiske situationer eksempelvis i forbindelse med personlig hygiejne og måltider. I denne forbindelse kan deltageren inddrage relevante hjælpemidler og udføre arbejdet med respekt for det enkelte barns grænser og intimitet. Deltageren kan reflektere over egen praksis og er opmærksom på betydningen af at fungere som rollemodel i relation til holdninger og normer i barnets omgivelser.Deltageren kan indgå i en dialog og samarbejde med kolleger, forældre og andre samarbejdspartnere omkring barnet. I det arbejde kan deltageren beskrive og begrunde sin egen praksis samt udføre arbejdet med afsæt i andres anbefalinger, eksempelvis anbefalinger fra fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Formål

Deltageren kan indgå i arbejdet med børn med fysiske handicap i dagtilbud, SFO og skole ud fra kendskab til fysiske handicap og sansemotorik, relevant lovgivning og en forståelse for barnets særlige vilkår og respekten for barnets selvbestemmelse. Deltageren lærer at reflektere over egen praksis især i forhold til at kunne respektere barnets intimitet og indflydelse på sin hverdag, også hvor det har mest brug for hjælp.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbud, skole og SFO.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge